انواع واردات کالا

 در بازرگانی خارجی پنج نوع واردات داریم که در زیر به اختصار هریک را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ورود قطعی کالا

ورود قطعی کالا رویه‌ای گمرکی می‌باشد که طبق آن کالاهای وارداتی برای استفاده در داخل محدوده گمرکی با پرداخت حق ورودی و هزینه های انجام خدمات گمرکی و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شوند. حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق، فقط از واردات قطعی دریافت شده که به تشریفاتی که برای واردات قطعی صورت می‌گیرد، تشریفات قطعی کالا گفته می‌شود. به این صورت در ورود قطعی پس از این که کالا با انجام تشریفات قطعی از گمرک ترخیص شد، اگر مقررات صادرات و واردات کالا تغییر کند و چه به سود صاحب کالا یا به زیان او باشد، در مورد کالای ترخیص شده اعمال نخواهد شد.

ورود موقت کالا

ورود موقت کالا رویه ای گمرکی جهت ترخیص کالا است که طبق آن برخی از کالاها بدون پرداخت گمرکی و به منظوری معین موقتا وارد کشور شده و پس از آنکه آن منظور تامین شد از کشور خارج می‌شوند. به طور مثال کالاهایی که برای شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی وارد می‌شوند و ...

کالاهای مرجوعی

کالاهای مرجوعی کالاهایی هستند که وارد کشور می‌شوند و بنا به دلایلی به خارج از کشور مرجوع می‌شوند. در واقع می توان کالاهای مرجوعی را جز کالاهای موقت و غیر قطعی نیز طبقه بندی کرد.

ترانزیت خارجی کالا

در ترانزیت خارجی کالا برای عبور از خاک کشور از یک نقطه مرزی وارد شده و طبق مقصد مورد نظر از نقطه مرزی دیگر خارج می‌شود. این نوع کالا از نوع واردات و صادرات قطعی نمی‌باشد.

ترانزیت داخلی

رویه ای گمرکی برای ترخیص کالا است که در این فرآیند کالای گمرک نشده از گمرک خانه مجاز به گمرک خانه دیگری ارسال می‌شود.